Centriconlogo

Utredningar och utvärderingar

Inför investeringsbeslut eller vid andra avgörande val kan det vara värdefullt med en oberoende utredning eller utvärdering som underlag för beslutet. Det kan handla om investering i ny teknologi, produkt eller marknad där man själv saknar kompetens eller resurser för att göra en egen utredning. Det kan också vara så att man vill bredda perspektivet och lyfta blicken från det gängse sättet att göra saker.

Denna typ av studier görs oftast i ett tidigt skede av utvecklingsprocessen men kan i vissa fall initieras senare, t.ex. för att verifiera tidigare gjorda antaganden om teknologier, standarder och marknadskrav.

Under faktainsamlingen använder vi flera olika källor för att få en grundlig belysning av frågeställningen. Vi utnyttjar bland annat facklitteratur och tidskrifter, sökning på Internet, kontakter med universitet och högskolor, leverantörer, kunder, konkurrenter och inte minst vårt nätverk av branschkontakter. Sedan vi har analyserat materialet gör vi en sammanställning utifrån era önskemål, allt ifrån en ingående analys till en lättillgänglig översikt.

 

utredningskiss

 

Vi utreder och utvärderar:

Teknologier
Att göra rätt teknologival tidigt i utvecklingsprocessen kan vara helt avgörande för framgången i ett utvecklingsprojekt. Vi kartlägger vilka olika teknologiska lösningar och principer som finns, deras styrkor och svagheter, möjligheter och risker. Syftet kan vara att utvärdera lösningar för den egna produkten eller att bättre förstå konkurrenternas produkter och marknadskraven.

Komponenter och leverantörer
Att välja rätt komponenter som ska ingå i en produkt under utveckling kan vara en kritisk framgångsfaktor. Att samtidigt utvärdera leverantören av dessa komponenter kan vara minst lika viktigt. Vi utvärderar de alternativ som finns tillgängliga.

Marknader
För att bedöma en produkts potential är det avgörande att kunna bedöma marknaden den ska konkurrera på. Hur stor är marknaden? Hur ser tillväxten ut? Vilken marknadsandel är rimlig att förvänta sig? En väl underbyggd intäktskalkyl är en kritisk del av underlaget för ett investeringsbeslut.

Projekt och prototyper
Ibland finns det behov av en extern part för att gå igenom ett utvecklingsprojekt och göra en bedömning av dagsläget och projektets möjligheter till framgång. Vi kan göra en granskning av projektet och eventuella prototyper som tagits fram.

Standardisering
Anpassning till standarder kan vara en kritisk framgångsfaktor. Vi sammanställer relevanta standarder och tar reda på status inom pågående standardiseringsarbete. Vi kan också påverka pågående standardisering genom att företräda er i relevanta kommittéer.

 

Utskriftvänlig version (pdf)>

Tillbaka