Centriconlogo

Utveckling och industrialisering

Processen för utveckling av en produkt är normalt uppdelad i två huvudfaser:

Den första fasen syftar till att ta fram en prototyp som i så hög grad som möjligt liknar den blivande produkten. Prototypen brukar utvärderas dels som fristående enhet och dels i en miljö eller tillämpning som är representativ för produktens användning.

Den andra fasen är industrialisering, där man vidareutvecklar prototypen till en produkt som är utprovad för löpande tillverkning och redo för marknadslansering. Detta kräver målmedvetet arbete som bör initieras redan under prototyputvecklingen för att minimera tiden till effektiv produktion och lönsamhet för produkten.

 

utveckling

 

Fas 1 – Prototyputveckling, från specifikation till prototyp
Under denna fas stödjer vi er organisation med kompetens inom våra specialområden. Redan vid utformningen av prototypen tar vi hänsyn till de krav som ställs inför den kommande industrialiseringen så att marken är jämnad för produktlansering på kortast möjliga tid.

Specifikation I
Vi hjälper till att formulera och dokumentera en preliminär specifikation på produkten. Specifikationen omfattar så långt det är möjligt på detta stadium tekniska krav, miljökrav, anpassning till standarder och säkerhetsföreskrifter.

Utvärdering av prototyper
När prototypen finns tillgänglig kan vi hjälpa till med att göra en utvärdering av den. Detta kan ske i samarbete med er organisation eller som en oberoende insats där vi använder egna eller externa resurser.

Fas 2 – Industrialisering, från prototyp till säljbar produkt
En innovativ teknisk lösning är ofta en viktig ingrediens i en framgångsrik högteknologisk produkt. För att uppnå långsiktig lönsamhet och nöjda kunder är det också viktigt med en genomarbetad lösning för stabil och effektiv tillverkning såväl som en tydlig strategi för lansering och marknadsföring. Vi tar fram en industrialiseringsplan som är anpassad utifrån era specifika behov och stödjer er organisation under genomförandefasen. Bland annat kan följande moment omfattas:

Specifikation II
Specifikationen förfinas och kompletteras, bland annat med hänsyn till resultat från utvärdering av prototyper. Dokumentet är nu anpassat för produktion och innehåller all nödvändig information om tekniska krav, miljökrav, anpassning till standarder och säkerhetsföreskrifter.

Produktionsanpassning
En konsekvent produktionsanpassning är en förutsättning för kostnadseffektiv produktion. Vi bedömer konstruktionens lämplighet med hänsyn till er produktionsstrategi. Utifrån denna bedömning gör vi, där så behövs, en rekommendation om förändringar i konstruktionen med hänsyn till tillverkningsbarhet.

Upphandling
Att metodiskt handla upp material och tjänster till rätt specifikation och rätt kostnad är en av nycklarna till framgång. Vi stödjer er i upphandlingen och säkerställer att såväl leverantörer som levererade varor eller tjänster möter specifikationen.

Kvalificering
Under kvalificeringen verifierar vi att slutprodukten möter de krav som definierats i specifikationen. Vi tar fram en detaljerad kvalificeringsplan och genomför den antingen i samarbete med er organisation eller med en extern part.

Marknadsdokumentation
Professionell marknadsdokumentation som tydligt beskriver produktens egenskaper och lyfter fram kundnyttan är en viktig del i produktlanseringen. Vi hjälper till att ta fram produktdatablad, presentationsmaterial och underlag för broschyrmaterial.

Produktionssättning
Den kvalificerade produkten sätts i produktion i enlighet med er produktionsstrategi. Utfall och utbyten följs upp under en period tills produktionen löper som förväntat.

Lanseringsplan
Vi hjälper till att ta fram en detaljerad plan för produktlanseringen som sedan genomförs av er sälj- och marknadsorganisation. I planen definierar vi vilka länder och kund-kategorier som omfattas av lanseringen, aktiviteter för att bearbeta kunder och arenor för att exponera produkten.

 

Utskriftvänlig version (pdf)>

Tillbaka